Odpowiedź Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Szanowni Państwo,

Dziękuję za otrzymaną wiadomość i troskę, którą Państwo wyrażacie w kontekście prac remontowych, realizowanych przy zabytkowym budynku dworca PKP w Opolu. Proszę również o przyjęcie poniższych wyjaśnień w zakresie sprawy wymiany drzwi wejściowych do budynku dworca. Przede wszystkim:

1. Projekt na wymianę stolarki drzwiowej, opracowany przez opolskiego architekta Zdzisława Budzińskiego został złożony do WUOZ w Opolu w dniu 13 stycznia 2010r. Projektant zaproponował w miejsce wtórnej stolarki drzwi współczesne, bezpieczne dla podróżnych o dekoracji inspirowanej detalem występującym w budynku (świetlik). Projekt ten w dniu 21.01.201r. został zaopiniowany pozytywnie i uzgodniony przez Panią Elżbietę Molak, Kierownika Działu Zabytków Nieruchomych, która z mojego upoważnienia samodzielnie uzgadnia i opiniuje część prac remontowych i budowlanych w obiektach zabytkowych.

2. W trakcie opracowywania w 2011r. projektu budowlanego pt. „Przebudowa dworca kolejowego Opole Główne” przez Pracownię Projektową PAS PROJEKT ARCHI STUDIO z Nadarzyna, w/w dokumentacja dot. drzwi została włączona jako element już uzgodniony z urzędem konserwatorskim do projektu. Dokumentacja ta nie zawierała jednak rysunków wykonawczych, tylko odniesienie do w/w uzgodnienia. Ze względu na poważne problemy związane z innymi aspektami natury budowlanej i konserwatorskiej w przedłożonej dokumentacji oraz brak zgłaszanych przez pracowników problemów w kontekście stolarki drzwiowej, temat ten nie był przez mnie analizowany na etapie podpisywania pozwolenia na prace remontowe.

3. Montaż drzwi w obecnej formie był więc dla mnie zaskoczeniem (co znalazło swoje odzwierciedlenie w mediach) i osobiście mam wątpliwości co do ich formy architektonicznej. Nie zmieniam swojej postawy w tej sprawie, jednak muszę wziąć pod uwagę dokonane przez PKP w latach ubiegłych uzgodnienia z naszym urzędem. Te fakty uniemożliwiają mi na obecnym etapie stanowcze działania w stosunku do PKP, zmierzające do wymiany drzwi na inne.

Z poważaniem
Iwona Solisz
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków